کارگاه آموزش آنلاین سکسولوژی ویژه متخصصین مامایی

متخصصین محترم مامایی، به سامانه آموزش آنلاین دوره های بازآموزی زنان و مامایی خوش آمدید

کارگاه آموزش آنلاین با موضوع سکسولوژی 

مدرسین دوره : 

سرکار خانم دکتر والیانی رئیس انجمن مامایی اصفهان 

جناب آقای دکتر طیبی متخصص اعصاب و روان 

برگزار کنندگان انجمن علمی مامایی اصفهان و کلینیک مجازی کمک