مهر مادر_سرکار خانم حاجی محمدخانی

مطب مجازی مهر مادر

ویزیت خصوصی

سرکار خانم سمانه محمد خانی  

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دارای سابقه کار بالینی از سال 1390

عضو انجمن ملی مامایی ایران

مدیریت مرکز مشاوره مامایی مهر مادر

خراسان شمالی، اسفراین

فیلم های آموزشی

 
 
 

مقالات علمی