همای رحمت_سرکار خانم یزدی زاده

مادران گرامی به مرکز مشاوره مجازی مامایی همای رحمت خوش آمدید

هما یزدی زاده

کارشناس ارشد مامایی 

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

دارای سابقه کار بالینی از سال 1388

دارای مرکز مشاوره مامایی همای رحمت

نماینده بانک سلولهای بنیادی خون بند ناف در خراسان شمالی

خراسان شمالی، بجنورد