مهرآفرین_سرکار خانم جزایری

مادران مهربان، به مرکز مشاوره مجازی مامایی مهرآفرین خوش آمدید.

ویزیت خصوصی

نگین جرایری نژاد

کارشناس ارشد مامایی 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد