معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

 

متخصصین محترم بالینی و فراگیران گرامی، به سامانه آموزش آنلاین معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسفراین خوش آمدید.