متخصص مامایی و دکترای بهداشت باروری_خانم دکتر عباسی

مادران عزیز و گرامی به مطب مجازی امید خوش آمدید

دکتر زهره عباسی

متخصص مامایی و دکتری بهداشت باروری 

دانش اموخته دانشگاه شهید بهشتی تهران

رییس انجمن علمی مامایی شاخه خراسان شمالی

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی