متخصصین بالینی

سرکار خانم ساناز وحید پور

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، علوم پزشکی اسفراین

دانش آموخته دانشگاه ساری

کارشناس اختلالات رفتاری و روانشناختی کودکان

کارشناس روانشناختی و رفتاری نوجوانان

کارشناس روانشناسی  کودکان در برنامه تلویزیونی اعجوبه ها

خراسان شمالی، اسفراین

ویزیت خصوصی