مادران مهرآیین_سرکار خانم قربانی

مادران عزیز به مرکز مشاوره مجازی مامایی مادران مهرآئین خوش آمدید.

ورود به ویزیت خصوصی مجازی

محبوبه قربانی

کارشناس ارشد مامایی 

عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مامایی نمونه کشوری(98)،مامایی نمونه استانی(97)