مادرانه_سرکار خانم صابر

کارگاه تخصصی آموزش آنلاین آمادگی برای زایمان همراه با نظرسنجی از مادران جهت ارتقاء کیفیت آموزش

با ارائه گواهی شرکت در دوره آموزشی

تیم اجرایی: 

سرکار خانم دکتر زهره عباسی، رئیس انجمن علمی مامایی خراسان شمالی و مدیر گروه مامایی – دکترای تخصصی مامایی و متخصص بهداشت باروری

سرکار خانم اشرف صابر، عضو هیات علمی گروه مامایی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین – کارشناس ارشد مامایی

سرکار خانم مریم شهر آئینی، عضو متخصصین مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار – کارشناس ارشد مامایی

جناب آقای دکتر احمد رضا شمس آبادی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اسفراین – دکترای تخصصی مدیریت اطلاعات سلامت