سیمهر_خانم دکتر رضاییان

مادران عزیز و گرامی، به مرکز مشاوره مجازی مامائی سیمهر خوش آمدید.

ویزیت خصوصی مجازی

 

محبوبه رضائیان

کارشناس ارشد مامایی 

دانش اموخته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی