رویداد های در حال برگزاری

سامانه کمک

محصول دانش بنیان مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی

آخرین رویداد ها

کارگاه اموزش انلاین IUD با تدریس خانم کهن برگزار...

ادامه مطلب

کارگاه اموزش انلاین بیماری های پستان برگزار...

ادامه مطلب

کارگاه اموزش انلاین نسخه نویسی در حوزه مامایی برگزار...

ادامه مطلب

کارگاه اموزش انلاین پاپ اسمیر توسط دکتر والیانی عضو...

ادامه مطلب

کارگاه اموزش انلاین غربالگری در حوزه مامایی توسط دکتر...

ادامه مطلب

وبینار پیشگیری از کرونا در بیماران ام اس  برگزار...

ادامه مطلب
بالا